Get Adobe Flash player
Home ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา   ด้วยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล และสังคม  ตามเจตนารมณ์    ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช  2542 ที่ให้ความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคน  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด   เพื่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันลังคนผู้ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือผลิตสินค้า  และผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ต่าง ๆ ในสถานประกอบการแต่ละแห่งนั้น  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ทั้งของภาครัฐ  และเอกชนมากกว่าร้อยละ 65 ของบุคลากรในสถานประกอบการ  จึง ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการผลิตสินค้า และบริการเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก อันเป็นฐานของเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งอาชีวศึกษากำลังเปลี่ยนไปสู่แนวทางใหม่ เพื่อรองรับสิ่งที่สังคมต้องการ ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและการบริการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรวิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม  ธุรกิจ  ภาคบริการ จะร่วมกันช่วยเพิ่มสัดส่วน ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ ร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพ และกำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับต่าง ๆ เป็นเครื่องมือบ่งชี้สมรรถนะการปฏิบัติงานของกำลังคนทุกระดับ ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 13 กลุ่ม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่จะเป็นห้องเรียนปฏิบัติการในอนาคตของนักศึกษาอาชีวะ(วีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ,2548 :2-3 )

          การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     จึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา   เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่า  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพ  ตาม มาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและสามารถปฏิบัติงานได้ในสถาน ประกอบการ และสืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ   ได้กระจายอำนาจการจัดการศึกษา   ให้สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการจัดและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่เชื่อมั่นและพอใจของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้กำลังคน ในสถานประกอบการ ดั้งนั้นหน่วยงาน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานร่วมกันและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามภาระรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ (สำนักงานทดสอบทางการศึกษา, 2542 :1–2)

          โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) จึง ได้เกิดขึ้นเพื่อการบริการสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ภาคประชาชนผู้เป็นเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ในชุมชนหมู่บ้านที่กรมพัฒนาชุมชนเป็นผู้กำหนดในการเข้าร่วมดำเนินงานโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) ในระดับสถานศึกษาเพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้เกิดการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ให้เป็นรูปธรรมและบังเกิดสัมฤทธิผลเกิดกับผู้เรียนให้มีทักษะ มีฝีมือตามความต้องการของสถานประกอบการเป็นเป้าหมายสำคัญ ซึ่งเป็นการร่วมกัน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

          วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  จัดการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  It  Center)  ทั้งระยะที่ 1  ปีงบประมาณ 2553  จำนวน 4 ศูนย์  ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตําบลกกสะทอน

2. องค์การบริหารส่วนตําบลอิปุ่ม

3. องค์การบริหารส่วนตําบลปลาบ่า

4. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลี่

          ในเขต อำเภอด่านซ้าย,อำเภอภูเรือ,อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อร่วมให้บริการประชาชน และที่เป็นประโยชน์ กับการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่  การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยการนำนักศึกษาออกร่วมฝึกปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และงานบริการอื่น ๆ  ตามสภาพจริงที่เป็นปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนเพื่อร่วมแก้ปัญหาความยากจน และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน       นับว่าเป็นอีกหนทางหนึ่ง  ที่จะเป็นโอกาสให้การบริการสังคมได้ตามเป้าหมาย  ตามศักยภาพของสถานศึกษา และ บุคลากร

          ในการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   (Fix It Center)   วิทยาลัย การอาชีพด่านซ้าย เป็นการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จะมีผลทำให้ได้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ที่จะช่วยสร้างเสริมความเข้าใจ ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพเชิงตัวชี้วัด และเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (DMIS)  ปรับวิธีดำเนินงาน  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดทางเลือก เพื่อการวางแผน  การบริหารจัดการ  การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประหยัดทรัพยากรมากที่สุด  แต่ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายของโครงการให้มากที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและประชาชน ให้มีอาชีพ มีชีวิตอยู่ดี มีสุข อันเป็นเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา