Get Adobe Flash player

ภารกิจผู้อำนวยการ

boss2557นายบัณฑิต ยิ้มน้อย
ผู้อำนวยการฯ

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
e-office2
Logo_PrivateMail
vcop
Rms2007
fixit_bn1-2
Logopurple1

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด0

Online (20 minutes ago):
Your IP: 54.198.205.153
,
Today: ก.ย. 19, 2018


วิสัยทัศน์

 aa

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชา พัฒนาสังคม

  

1. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

          วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2. ปรัชญาของสถานศึกษา

          “ ทักษะดี     มีวินัย     ใฝ่คุณธรรม     เลิศล้ำวิชา     พัฒนาสังคม ”   คือ ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้ในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัยตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 3. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล        

2. บริหารจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (ยุทธศาสตร์)

         ในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาขั้นต้น วิทยาลัยฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ดังนี้

 
 ยุทธศาสตร์ 1 : ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ

- สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอน แผนการสอนที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

- จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง

- จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ

- ดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สอบประเมินผลทางด้านมาตรฐานวิชาชีพ

 
 
 ยุทธศาสตร์ 2 : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ทุกสาขางาน โดยมีข้อกำหนดว่านักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่านมาตรฐานในกรณีที่สอบไม่ผ่านรอบแรกจะดำเนินการสอบซ่อมจนผ่านและมอบใบวุฒิบัตรให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทุกคน

- สถานศึกษาได้จัดทำไปรษณียบัตร โดยแจกให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในวันปัจฉิมนิเทศ

- สถานศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

     1. ติดตามกับอาจารย์ที่ปรึกษา

     2. ติดตามจากอาจารย์ประจำแผนก/อาจารย์ประจำคณะวิชาโดย

               - ทางโทรศัพท์

               - การสัมภาษณ์

               - สถานศึกษาส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ให้แก่หน่วยงานที่ว่าจ้างผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

- เปิดสอนสาขาที่หลากหลายพร้อมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน   (Peer group) โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์ลูก โครงการตรวจหอพัก โครงการตรวจสารเสพติด โครงการวิชาชีพ

- ฝ่ายวิชาการจัดการประชุมหัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล และอาจารย์ประจำวิชาที่เกี่ยวข้อง   เพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนแต่ระดับโดยถือเกณฑ์การเลื่อนชั้นของระเบียบงานวัดผล ประเมินผลเป็นเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสาขาที่เรียนแต่ละระดับ

- ดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และปวส. สอบประเมินผลทางด้านมาตรฐานวิชาชีพของสาขางานที่เรียนแต่ละระดับ

 
 
ยุทธศาสตร์ 3 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน   นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองในวิชาชีพเช่น โครงการวิชาชีพฝึกประสบการณ์ตามโครงสร้างของหลักสูตร โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมชมรม   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานและตัวผู้เรียน โดยฝ่ายวิชาการกำหนดให้ครูอาจารย์ทุกคนจัดทำแผนการสอนที่มุ้งเน้นสมรรถนะโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สถานศึกษาเชิญวิทยากรหลายสาขาให้ความรู้แก่ผู้เรียนนำผู้เรียนไปแสดงด้านต่างๆ เช่นกิจกรรมร้องเพลง เดินแบบ ฯลฯ กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม

- สถานศึกษาเน้นให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มากที่สุด

- ให้ผู้สอนบันทึกความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การวัดผลประเมินผลในการทำงานตามสภาพจริงของแต่ละรายวิชา

- สถานศึกษาเน้นให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มากที่สุด

- ให้ผู้สอนบันทึกความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การวัดผลประเมินผลในการทำงานตามสภาพจริงของแต่ละรายวิชา

- คณะกรรมการองค์การวิชาชีพจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการร่วมเข้าแถวผู้เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย

- อาจารย์ผู้สอนมีการวางแผนการทำงาน เพื่อประเมินผลผู้เรียนที่แสดงถึงความรัก และมีจรรยาบรรณโดยสถานศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนมีการบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนลงในแผนการสอนหลังการสอน

- สถานศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้นักศึกษาหลีกเหลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข เช่นกิจกรรม To Be Number One   โครงการตรวจหอพักโดยฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาโครงการตรวจสถานบริการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์ลูก โครงการตรวจสารเสพติด โครงการกีฬาภายใน โครงการประกวดการแสดงด้านต่าง ๆ เช่นกิจกรรมร้องเพลง เดินแบบ ฯลฯ กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม

 

 
 
 ยุทธศาสตร์ 4 : การบริการวิชาชีพสู่สังคม

- สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกให้ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าไปแหล่งเรียนที่มี     โดยจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โครงการส่งเสริมการใช้ห้องศูนย์การเรียนด้วนตนเอง โครงการโรงงานในโรงเรียน โรงเรียนในโรงงาน โครงการศึกษาดูงานของแต่ละสาขางาน

- สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรเชิญวิทยากร

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ

ในการเรียน การสอนในวิชาชีพเฉพาะด้าน

     - จัดทำแผนงานการจัดกิจกรรม

     - ประชุมการจัดปฏิทินการจัดกิจกรรม

     - ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย

     - มีการรายการผลการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนา
 
 
 ยุทธศาสตร์ 5 : นวัตกรรมและการวิจัย

- กำหนดให้ผู้สอนจัดทำแผนการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การทำโครงการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา อบรมฝึกบุคลิกภาพและการแต่งหน้า และภายนอกสถานศึกษา เช่น การทำโครงการวิชาชีพเข้าค่ายอบรมลูกเสือ ปลูกป่าชมรมอนุรักษ์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้รับและนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

- สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ จัดทำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

โดยจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำสื่อ

 

 
 
 ยุทธศาสตร์ 6 : ภาวะผู้นำและการจัดการ

ประชุมระบบการบริหารสถานศึกษาตามสายงานการบังคับบัญชาและประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา

-   ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อระดมสมองในกาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านการจัดการเป็นลำดับขั้นตอน

- ดำเนินการตามขั้นตอนคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาและติดตามประเมินการดำเนินงานในแต่ละครั้งแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

- สำรวจความต้องการในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละฝ่าย เพื่อให้แต่ละฝ่ายมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน

- ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แต่ละฝ่ายตามความต้องการและความจำเป็น โดยพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษาให้มากที่สุด

- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกครั้งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการขออนุญาตให้งบประมาณตามลำดับขั้นตอนตามระเบียบและข้อบังคับ

- ประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณให้แต่ละฝ่ายตามความต้องการและความจำเป็น โดยพิจารณาถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษาให้มากที่สุด

- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกครั้งผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการขออนุญาตใช้งบประมาณตามลำดับ

ขั้นตอนระเบียบและข้อบังคับให้ถูกต้องเพื่อสะดวกในการดูแลตรวจสอบได้

- ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและโดยพิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสมเป็นสำคัญมีระบบการติดตามประเมินคุณภาพการบริหารงบประมาณอย่างมีระบบ

 

 
 ยุทธศาสตร์ 7 : มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

- สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรถึงความสำคัญของการดำเนินการประกันคุณภาพ

- ประชุมวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- ส่งเสริมให้แต่ละแผนกจัดทำรายงานการประเมินตนเองของทุกปี

 

Comments: